จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ประชุมคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 21 ธันวาคม 2561 : 09.00
: ห้องประชุมภาควิชาฯ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม
: 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561