จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: จัดสัมมนาสายสนับสนุน

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 21 ธันวาคม 2561 : 13.15
: ห้องประชุม 825 ตึก 89

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 21 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561