จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 24 ธันวาคม 2561 : 09.30
: ห้อง 224 / คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 17 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561