จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมเคมี นานาชาติ

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 22 ธันวาคม 2561 : 09.00
: 1

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
: