จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: วิจัยภาค

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 21 ธันวาคม 2561 : 13.00
: ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561