จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ปีใหม่

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 23 ธันวาคม 2561 : 00.00
: บ้าน อ ณพล

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 21 ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561