จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการประชุม

: 99/2561 : 22 ธันวาคม 2561 : 09.00
: 224 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 81

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: