จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กรรมการทดลอง

รายละเอียดการประชุม

: 66 : 29 ธันวาคม 2561 : 13.00
: ห้องประชุม 307 ภาค PE

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: 21 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561