จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดการประชุม

: 2/2561 : 26 ธันวาคม 2561 : 13.00
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 17 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561