จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการประชุม

: 4/2561 : 28 ธันวาคม 2561 : 13.30
: ห้อประชุม 224 ชั้น 2 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 21 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561