จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: การประชุมวิชาการนานาชาติ I-CIPEC

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 24 ธันวาคม 2561 : 13.00
: ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 83

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: