จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: บัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 21 ธันวาคม 2561 : 10.00
: 85-217

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 21 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561