จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการประชุม

: 9 : 21 ธันวาคม 2561 : 13.00
: ห้องประชุม Linux

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องสืบเนื่อง
: