จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 28 พฤศจิกายน 2561 : 09.30
: ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: