จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัยและวันลา

รายละเอียดการประชุม

: 3/2561 : 23 พฤศจิกายน 2561 : 13.30
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: