จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กองบรรณาธิการวารสาร King Mongkut’s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology (KMUTNB: IJAST)

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ/2561 : 14 พฤศจิกายน 2561 : 13.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: วาระพิเศษ
: