จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (พ.ศ. 2561)

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 02 ตุลาคม 2561 : 13.00
: 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 02 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561