จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารทุนส่งเสริมวิชาการในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์

รายละเอียดการประชุม

: 5/2561 : 03 ตุลาคม 2561 : 13.30
: ณ ห้องประชุม 905 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: