จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กรรมการส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 31 สิงหาคม 2561 : 00.00
: 203

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องสืบเนื่อง
: