จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานอธิการบดี และประกวดสำนักงานน่าอยู่