จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รายละเอียดการประชุม

: 6/2561 : 20 มิถุนายน 2561 : 13.30
: กองส่งเสริมวิชาการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: