จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)