จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

รายละเอียดการประชุม

: 3 : 19 เมษายน 2561 : 16.00
: ห้องประชุม ๙๐๕

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม
: