จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษา มจพ. 4.0 (Education 4.0)

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 03 เมษายน 2561 : 13.00
: ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: