จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองส่งเสริมวิชาการ

รายละเอียดการประชุม

: 2/2561 : 26 มีนาคม 2561 : 10.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ ๙๐๕

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: