จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

รายละเอียดการประชุม

: 2 : 06 มีนาคม 2561 : 10.00
: ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: