จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 01 กุมภาพันธ์ 2561 : 09.30
: ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: