จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 31 มกราคม 2561 : 10.00
: ห้อง 904 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: