จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2561 : 28 พฤศจิกายน 2560 : 10.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 27 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560