จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการโครงการจัดตั้งภาควิชาบริการ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2560 : 15 สิงหาคม 2560 : 11.00
: ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารบริหาร

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560